Жаңалықтар :: Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

Жаңалықтар

Іздеу:
категория:
19.09.06ж. республика бойынша аудан жєне облыстыќ мањызы бар ќала єкімдеріне кандидаттардыњ ±сынылуы аяќталды.
20.09.2006

19.09.06ж. республика бойынша аудан жєне облыстыќ мањызы бар ќала єкімдеріне кандидаттардыњ ±сынылуы аяќталды.
ЌР ОСК отырысында «ШЌО атќарушы органдарыныњ сайлаушылар тізімін жасаудаѓы ж±мыс тєжірибесі туралы» с±раќ талќыланды.
08.09.2006

ЌР ОСК отырысында «ШЌО атќарушы органдарыныњ сайлаушылар тізімін жасаудаѓы ж±мыс тєжірибесі туралы» с±раќ талќыланды.
08.09.06ж. Астанада ЌР ОСК ±йымдастыруымен «ЌР туралы» ЌР Президентініњ 06.06.06ж. Жарлыѓын асыруѓа арналѓан республикалыќ семинар-кењес µткізілді.
08.09.2006

08.09.06ж. Астанада ЌР ОСК ±йымдастыруымен «ЌР туралы» ЌР Президентініњ 06.06.06ж. Жарлыѓын асыруѓа арналѓан республикалыќ семинар-кењес µткізілді.
2006 жылѓы 22 тамызда ЌР ОСК отырысы болды «ЌР аудандары облыстыќ мањызы бар ќалалары єкiмдерiнiњ сайлауын µткiзу туралы»
22.08.2006

2006 жылѓы 22 тамызда ЌР ОСК отырысы болды «ЌР аудандары облыстыќ мањызы бар ќалалары єкiмдерiнiњ сайлауын µткiзу туралы»
ЌР ОСК Тµраѓасы О.Ж±мабеков Европалыќ Комиссияныњ Венадаѓы халыќаралыќ ±йымдар жанындаѓы µкілдігініњ Басшысы К.Д.Фальковскимен кездесті
15.06.2006

ЌР ОСК Тµраѓасы О.Ж±мабеков Европалыќ Комиссияныњ Венадаѓы халыќаралыќ ±йымдар жанындаѓы µкілдігініњ Басшысы К.Д.Фальковскимен кездесті
ЌР ОСК ЌР Президентініњ 2006 жылѓы Жарлыѓын іске асыру жµніндегі іс-шаралар жоспарын бекітті.
09.06.2006

ЌР ОСК ЌР Президентініњ 2006 жылѓы Жарлыѓын іске асыру жµніндегі іс-шаралар жоспарын бекітті.
ЌР ОСК ЕЌЫ¦-мен бірлесе отырып «ЌР сайлау зањнамасын одан єрі жетілдіру туралы» таќырыпта дµњгелек ‰стел µткізеді
19.05.2006

ЌР ОСК ЕЌЫ¦-мен бірлесе отырып «ЌР сайлау зањнамасын одан єрі жетілдіру туралы» таќырыпта дµњгелек ‰стел µткізеді
ЌР ОСК Тµраѓасы О.Ж±мабеков АЌШ Мемлекеттік Хатшысыныњ Оњт‰стік жєне Орталыќ Азия істері жµніндегі Кµмекшісі, Елші Р. Баучермен кездесті.
05.05.2006

ЌР ОСК Тµраѓасы О.Ж±мабеков АЌШ Мемлекеттік Хатшысыныњ Оњт‰стік жєне Орталыќ Азия істері жµніндегі Кµмекшісі, Елші Р. Баучермен кездесті.
Орталыќ сайлау комиссиясыныњ Тµраѓасы Америка Ќ±рама Штаттарыныњ Елшісін ќабылдады
26.04.2006

Орталыќ сайлау комиссиясыныњ Тµраѓасы Америка Ќ±рама Штаттарыныњ Елшісін ќабылдады
2006 жылѓы 9 сєуірде µњірлерде µткізілген, шыѓып ќалѓандардыњ орнына мєслихат депутаттарын сайлау ќорытындылары
11.04.2006

2006 жылѓы 9 сєуірде µњірлерде µткізілген, шыѓып ќалѓандардыњ орнына мєслихат депутаттарын сайлау ќорытындылары

Жаңалықтар 1651 - 1660 барлығы 1728
Страницы: